Missie
Om tot een duurzame Nederlandse samenleving te komen is een transitie nodig voor de wijze waarop de Nederlander leeft. Onze leefstijl kenmerkt door overconsumptie en verspilling, welke uiteindelijk ten koste gaat van de mondiale biodiversiteit.

Blijkbaar zijn wij ook niet in staat om de mondiale welvaart op een rechtvaardige manier te verdelen over de wereldbevolking, gezien het feit dat er nog miljoenen mensen onder de armoedegrens leven. Het gangbare economische systeem heeft veel welvaart gebracht door technologische ontwikkelingen, maar niet iedereen profiteert van deze vooruitgang. Maatschappelijk zijn er nog voldoende uitdagingen, zowel binnen Nederland alsmede binnen en buiten Europa.
Er worden zeker grote stappen gemaakt richting Duurzame Ontwikkeling, maar het ontbreekt aan nog aan voldoende urgentie en daarmee snelheid om de doelstelling, zoals de VN- commissie Brundtland in 1987 formuleerde:

“ Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

De huidige relatie tussen ons persoonlijk en economisch handelen enerzijds en de natuur, de sociale verhoudingen en de welvaartsverdeling anderzijds is vaak niet direct zichtbaar. Vele beseffen niet wat het effect is van hun gedrag en gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Wij willen, als Cecado, onze educatieve bijdrage leveren in de vorm van het bewustzijn vergroten met de betekenis van het thema Duurzame Ontwikkeling, waarmee de (toekomstige) burger zijn/haar verantwoordelijkheid kan nemen en een weloverwogen bijdrage kan leveren aan een duurzame wereld en samenleving.

Op deze wijze bouwt Cecado mee aan het maatschappelijk draagvlak, dat nodig is voor de transitie naar een duurzame Nederlandse samenleving
Train de trainer

Aangezien de opdracht van het onderwijs drieledig is: kwalificatie, socialisatie en subjectivistisch sluit Cecado met zijn educatie met het thema Duurzame Ontwikkeling naadloos op aan. Kwalificatie betekent een diploma en daarmee een professionele invulling van het thema DO. In met name het beroepsonderwijs krijgt DO aandacht in de verschillende aspecten van duurzaamheid bijv. energiebesparing, recycling bij technische opleidingen; maatschappelijk verantwoord ondernemen bij managementopleidingen. Socialisatie is verbondenheid met de samenleving, hetgeen oa. tot uitdrukking wordt gebracht met het inzichtelijk maken hoe economische relaties zijn gevormd. Maar ook in het primair onderwijs is de pedagogische opgave een meer expliciete opdracht aan de docenten, maar krijgt de verwondering van en de omgang met de natuur een (te) bescheiden plaats in het onderwijs. De persoonsvorming binnen het onderwijs is het laten ontdekken van zijn talenten van de leerling.

Om het onderwijs te ondersteunen heeft Cecado in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam een leerlijn in Duurzame Ontwikkeling voor het onderwijs ontwikkeld. Aan de hand van het People-Planet-Profit/Prosperity model als didactisch vehicle wordt inzicht gegeven in de kernvraagstukken van Duurzame Ontwikkeling. Deze leerlijn staat centraal in het bijscholingsprogramma voor docenten PO en VO en biedt de mogelijkheden om de lesstof te actualiseren, aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en kan als gemeenschappelijke kennisbasis het fundament zijn voor vakoverstijgend onderwijs.

Train de besluiter

In Nederland wordt in het openbaar bestuur veel gesproken over duurzaamheid, maar wat is nu eigenlijk duurzaamheid in de gemeentelijke context? En wat is het politieke gewicht wat je aan duurzaamheid moet geven oftewel welke keuzes ga je maken als je praat over bijvoorbeeld een duurzaamheidsbeleid of over een klimaatbeleid?

De vragen, waarmee een gemeentepolitiek/bestuurlijk mee van doen heeft en het geven van een antwoord is niet zo makkelijk. Wat in discussies binnen een gemeente belangrijk is en blijft, is het begrippenkader dat gebruikt wordt. Praten we wel over hetzelfde en als dat niet zo is, wat zijn dan de verschillen? Worden uniforme begrippen in de beleidsteksten van verschillende afdelingen gehanteerd?

Zeker op een integraal beleidsterrein als duurzame ontwikkeling, waarbij vaak verschillende portefeuillehouders, raadscommissies, gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke groeperingen betrokken zijn, is het noodzakelijk dat eenieder dezelfde taal spreekt. Met name waar zoveel politiek/bestuurlijke vrijheid is, is een zorgvuldige discussie van groot belang en werkt ruis in de dialoog ernstig verstorend. Begripsverwarring is menigmaal oorzaak van onbedoeld hooglopend politiek debat.

Voor het opbouwen van maatschappelijk draagvlak bij burgers en bedrijven binnen en buiten het gemeentehuis is het noodzakelijk om het inhoudelijke ”verhaal” te kunnen vertellen zonder te hoeven verwijzen naar een wet- of regelgeving. De keuze van burger en bedrijf wordt mede bepaald door de aanwezige kennis, motieven en de juiste omstandigheden. De gemeente heeft hiermee een drietal aanknopingspunten om het voorgenomen DO-beleid in praktijk te brengen.

Cecado is een educatief centrum op gebied van Duurzame Ontwikkeling en levert scholing op maat voor het primair- en voortgezet onderwijs en voor de gemeente.

info@cecado.nl